Zorgplicht Wet Natuurbescherming

Iedereen heeft zorgplicht


De zorgplicht Wet Natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om voldoende zorg te dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Artikel 1.11 Wnb
Dit geldt voor zowel burgers, ondernemers, natuurorganisaties en overheden!

Wat houdt de zorgplicht in? 
De zorgplicht houdt in dat u de werkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor dieren en planten, zo veel mogelijk nalaat. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is moeten er noodzakelijke maatregelen getroffen worden om die gevolgen te voorkomen of voor zover dit niet voorkomen kan worden, deze zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken. Artikel 1.11, lid 2 Wnb
In de eerste plaats begint dit al bij de voorbereiding van handelingen, waarbij de nodige zorgvuldigheid in acht genomen moet worden. Ook bij de uitvoering is constant alertheid geboden om de nadelige effecten zoveel mogelijk te voorkomen. 

Handhaving van de zorgplicht
Indien de zorgplicht niet wordt nagekomen, dan bestaat er de mogelijkheid voor bevoegd gezag om handhavend op te treden. Dit zal in elk geval zo zijn wanneer er sprake is van onzorgvuldig handelen. Hierbij kan men onder andere denken aan maaiwerkzaamheden uit te (laten) voeren zonder vooraf maatregelen te hebben genomen om eventuele maaislachtoffers te voorkomen. De boetes kunnen extreem hoog oplopen met een aantekening op het strafblad, dit doordat het om een economisch delict gaat. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Maaiwerkzaamheden
Hunting Habitat heeft de deskundigheid in huis om de juiste maatregelen te treffen zodat u onnodig dierenleed zoveel mogelijk kunt beperken.  In overleg worden er plannen en afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen op de gewenste percelen. Hunting Habitat komt de avond en morgen, voorafgaand aan de werkzaamheden, om de afgesproken maatregelen uit te voeren. Hiervan wordt, indien gewenst, een rapportage opgesteld zodat u bij controle kunt aantonen dat u zoveel mogelijk heeft gedaan om nadelige gevolgen van de werkzaamheden te voorkomen. 

Rapportage maatregelen (Foto: Lennart van Rees) ®
Rapportage maatregelen (Foto: Lennart van Rees) ®
Afzoeken met staande honden (Foto: Lennart van Rees) ®
Afzoeken met staande honden (Foto: Lennart van Rees) ®

Faunacheck
Hunting Habitat voldoet bij gebieden waar zij regelmatig monitoren en beschermen aan de deskundigheidseisen om een faunacheck te mogen uitvoeren. Bij deze faunacheck wordt er gekeken naar (sporen van) faunasoorten in en om het aangewezen plangebied, waarna de aangetroffen of mogelijk aanwezige soorten getoetst worden aan de Wet natuurbescherming. Hunting Habitat zal vervolgens een rapportage en/of advies schrijven zodat u de juiste wegen kunt bewandelen om de geplande ingrepen uit te voeren. 

Advies
Wilt u de te nemen maatregelen voor de maaiwerkzaamheden zelf uitvoeren maar heeft u geen idee wat u moet doen? Hunting Habitat geeft advies op maat over de te nemen maatregelen aan zowel burgers, ondernemers, natuurorganisaties en overheden.

Voor verdere informatie, neem gerust contact op